Privātuma politika

SIA “ANIVA”
privātuma politika


Šajā privātuma politikā paskaidrots, kā mēs vācam, uzglabājam un izmantojam fizisko personu – datu subjektu (turpmāk tekstā – klientu) personas datus.

Ar politikā minētajiem “personas datiem” ir domāta jebkura informācija, ar kuru iespējams identificēt konkrētu fizisku personu.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar SIA “ANIVA” privātuma politiku.

Kas mēs esam

SIA “ANIVA”, reģistrācijas numurs 5000311551, ir kompānija, kura kopš 1993.gada piedalās publiskos iepirkumos un atklātos ēdināšanas pakalpojumu konkursos. SIA “ANIVA” profesionāli un atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām sniedz ēdināšanas pakalpojumus vairāk kā 70 izglītības iestādēs. SIA “ANIVA” speciālisti ir uzkrājuši plašu pieredzi un zināšanas par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, nodrošinot klientiem drošu, ērtu un izdevīgu sadarbību.

Kādus personas datus mēs apstrādājam

SIA “ANIVA” iegūst sekojošus klientu personas datus – vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, tālruņa nr., dzīvesvietas adrese, informāciju par diētām un alerģijām, attēls (foto un/vai video digitālā formātā), telefonsarunas audioieraksts.

Kādiem mērķiem dati tiek iegūti un to apstrādes juridiskais pamats

SIA “ANIVA” apstrādā klientu personas datus (vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, tālruņa nr., dzīvesvietas adrese, informāciju par diētām un alerģijām), lai būtu iespējams identificēt klientu un varētu noslēgt līgumu par pakalpojuma sniegšanu, kā arī lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kas paredz konkrēto personas datu apstrādi līguma noslēgšanai. Bez šo personas datu apstrādes nav iespējama pakalpojuma sniegšana. Šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir datu apstrāde līguma izpildei, kā arī likumīgais pienākums identificēt personas un izpildīt normatīvo aktu prasības.

SIA “ANIVA” ēdināšanas iestādēs tiek veikta videonovērošana, kura apstrādā klientu personas datus (attēls). Datu apstrādes mērķis ir noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzība. Šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir SIA “ANIVA” likumīgās intereses un datu subjekta vitālas intereses.

SIA “ANIVA” veic telefonsarunu un autoatbildētājā atstāto paziņojumu ierakstus, kas tiek veikti ar mērķi uzlabot SIA “ANIVA” sniegto pakalpojumu kvalitāti. Šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir SIA “ANIVA” likumīgās intereses un datu subjekta piekrišana.

SIA “ANIVA” veic potenciālo darbinieku CV norādīto personas datu apstrādi ar mērķi izvērtēt potenciālā darba ņēmēja atbilstību vakancei. Šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir klienta piekrišana.

Visos SIA “ANIVA” veiktajos datu apstrādes veidos dati tiek iegūti no klienta.

Iegūto informāciju SIA “ANIVA” apstrādā godprātīgi un likumīgi un tā tiek izmantota tikai šajā privātuma politikā minēto mērķu īstenošanai un nekādā gadījumā klienta sniegtā informācija netiks izmantota citiem ar šajā privātuma politikā nesaistītiem mērķiem.

Personas datu izpaušana

Lai izpildītu savu juridisko pienākumu SIA “ANIVA” ir tiesības nodot klienta personas datus tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm pēc to pieprasījuma, ja to paredz kāds no normatīvajiem aktiem. SIA “ANIVA” var nodot klientu personas datus tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kur klienta personas dati tiek apstrādāti

SIA “ANIVA” apstrādā klientu datus ES/EEZ. Klientu dati netiek apstrādāti vai nosūtīti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Konfidencialitāte un datu drošība

SIA “ANIVA”  konfidencialitāte ir ļoti svarīga, tāpēc mēs izmantojam atbilstošus tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu klientu sniegtos personas datus. SIA “ANIVA” drošības procedūras atbilst spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību.

Visi SIA “ANIVA” darbinieki ievēro konfidencialitātes, drošības un personas datu aizsardzības politiku.

Klientu datiem pieeja ir tikai autorizētiem SIA “ANIVA” darbiniekiem un SIA “ANIVA” sadarbības partneriem uz līguma pamata.

SIA “ANIVA”  reaģē uz visiem klientu iebildumiem par datu apstrādi un veic visas darbības, lai novērstu klientu iebildumus. Ja SIA “ANIVA” nereaģē uz klientu iebildumiem vai sūdzībām, kas saistītas ar klienta personas datu apstrādi, tad klientam ir tiesības vērsties ar sūdzību par klienta personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-15, tālrunis:67223131, E-pasts:info@dvi.gov.lv.

Datu uzglabāšanas termiņš

Klientu personas datus (vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, tālruņa nr., dzīvesvietas adrese) uzglabājam līdz brīdim, kad ir iestājies normatīvajos aktos noteiktais termiņš, kurš atļauj klientu datu dzēšanu.

Klientu datus par diētām un alerģijām glabājam līdz līguma termiņa beigām.

Videonovērošanas laikā iegūtie dati tiek dzēsti pēc trīsdesmit septiņām dienām.

Telefonsarunu un autoatbildētājā atstāto paziņojumu ieraksti tiek dzēsti pēc septiņām dienām.

CV iekļautie personas dati tiek dzēsti pēc trīs mēnešiem. Ja datu subjekts piekritis, ka viņa kandidatūru var izskatīt arī citām SIA “ANIVA” potenciālajām vakancēm, tad CV iekļautie dati tiek glabāti līdz datu subjekta piekrišanas atsaukšana brīdim.

Klientu personas datus, kuru apstrādi nosaka spēkā esošs normatīvais akts tiek glabāti līdz normatīvajā aktā norādītā termiņa beigām un šādi dati pēc klienta pieprasījuma netiks dzēsti.

Klientu tiesības

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, klientiem ir sekojošas tiesības:

  • tiesības ierobežot personas datu apstrādi,
  • tiesības atsaukt piekrišanu veikt personas datu apstrādi,
  • tiesības piekļūt personas datiem,
  • tiesības izlabot vai dzēst klientu personas datus no SIA “ANIVA” sistēmām,

ja vien SIA “ANIVA” nav tiesiska pamata turpināt klientu personas datu apstrādi.

Ja klients paziņo SIA “ANIVA” par vēlmi izmantot kādu no šīm tiesībām, tad SIA “ANIVA” atbildēs uz klienta pieprasījumu mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Klients var sazināties ar SIA “ANIVA”, lai iegūtu informāciju par SIA “ANIVA” rīcībā esošajiem klientu personas datiem, apstiprinātu vai labotu tos. Klientiem ir tiesības pieprasīt dzēst SIA “ANIVA” rīcībā esošos klienta personas datus.

Klients jebkurā laikā var sazināties ar mums pa tālruni 67331908 vai nosūtot vēstuli uz SIA “ANIVA” juridisko adresi, vai nosūtot elektronisku vēstuli uz e-pasta adresi info@anivasia.lv.

Sazinieties ar mums

Ja Jums ir kādi jautājumi par SIA “ANIVA” privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums:

 

SIA “ANIVA”

Mārupe, Zeltrītu iela 16-2, LV-2167.
t. 67331908
epasts: info@anivasia.lv

Mājas lapa: www.anivasia.lv